Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων προς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης
 Πρόσκληση κατάθεσης τεκμηριωμένων προτάσεων από θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις κατευθύνσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως βασικού πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας

Το ΙΕΠ απευθύνει ανοικτή Πρόσκληση προς θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας (επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, σύλλογοι επαγγελματιών, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου κ.ά.) για την κατάθεση θεμελιωμένων προτάσεων αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

 Η υποβολή προτάσεων έχει ως κύριο σκοπό να παρασχεθεί χρήσιμη ανατροφοδότηση για τον ανασχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις ενεργούς ανάμειξης των κοινωνικών και λοιπών εταίρων στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας.

Οι προτάσεις των φορέων σχετικά με τις κατευθύνσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορούν να αφορούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα:
  • Σύγχρονες εξειδικεύσεις στο πλαίσιο υφιστάμενων επαγγελμάτων∙
  • Σύγχρονες τάσεις στην απασχόληση και στη διά βίου μάθηση∙
  • Κύριες και επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες στο πλαίσιο συγκεκριμένων επαγγελμάτων και προσόντων∙
  • Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, είτε σε οριζόντιο (transversal) επίπεδο είτε στο πλαίσιο συγκεκριμένων εξειδικεύσεων και επιστημονικών αντικειμένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου