Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ - Τομέας Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739 (ΦΕΚ Β 3652/17-10-2017) ΚΥΑ «Διαδικασία εφαρμογής της κινητικότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν.4314/2014 (Α 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 127874/ΕΥΘΥ 964/29-11-18 (ΑΔΑ: ΩΦΛΛ465ΧΙ8-ΗΘ4) ΚΥΑ.

Η πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά κάθε 15 μέρες) θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Πληροφορίες για την ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, την ΥΑ που αφορά την οργάνωση και στελέχωση αυτής, αίτηση και υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδεία του ΥΠΠΕΘ www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη της ΕΔ ΕΣΠΑ, κα Σπηλιά Πηνελόπη (τηλ. 210 344 2870) καικα Γαλανοπούλου Ζωή (τηλ. 210 34402461).

Β. Βουγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου