Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Ενημέρωση για τις τροποποιήσεις αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
Τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄), που αφορά στις αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) με το άρθρο 40 του νόμου 4589/τ.Α’/29-01-2019 «Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 13 που αφορά στις αρμοδιότητες των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ύστερα από την παράγραφο 10 προστίθενται οι παράγραφοι 11,12 και 13 ως εξής:

«11. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την
ανάκλησή τους.
12. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στο ΕΕΠ και ΕΒΠ.
13. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της
απασχόλησης των μελών ΕΕΠ.»

Τα παραπάνω αναφέρονται σε Εφαρμοστική Εγκύκλιο του Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.-https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%9E%CE%9F4653%CE%A0%CE%A3-%CE%97%CE%953?inline=true - η οποία απεστάλη σε όλες τις Π.Δ.Ε.,  με θέμα "Ενημέρωση για τις τροποποιήσεις των αρμοδιοτήτων των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.".

Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου